Prenájom kancelárií & ubytovanie

img

Partneri

img img img img img img

Referencie

img img img img img img

Ubytovací poriadok

PREAMBULA: Ubytovanie klientov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaný klient prijíma tento ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia. Klient je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne a včas oboznámiť. Na neznalosť právnych predpisov a ubytovacieho poriadku sa nebude brať zreteľ.

GDPR